Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
Klubu Biegacza Bolesławiec
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Biegacza Bolesławiec – zwane dalej klubem sportowym, który nie prowadzi działalności gospodarczej i działa na zasadzie dobrowolności i samorządności.
Klub sportowy może używać nazwy skróconej: KB Bolesławiec.
2. Siedziba klubu sportowego i jego organów znajduje się w Bolesławcu.
§ 2
Klub sportowy posiada osobowość prawną i opiera swoją działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach, sporcie, działalności pożytku publicznego, wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
§ 3
1. Terenem działania klubu sportowego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klub sportowy może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działania.
3. Klub sportowy może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Działalność klubu sportowego opiera się na społecznej pracy jego członków, klub sportowy może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
5. Klub sportowy może używać własnych odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 4
1. Klub sportowy jest zawiązany na czas nieokreślony.
Rozdział II
CELE KLUBU SPORTOWEGO I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 5
Celem klubu sportowego jest:
1. Propagowanie zdrowego trybu życia, a przede wszystkim biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Inicjowanie i rozwijanie masowych imprez sportowych, głównie biegowych.
3. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu organizacyjnego imprez sportowych.
4. Rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe, w szczególności biegowe.
5. Propagowanie imprez biegowych w Polsce i za granicą.
6. Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci, młodzieży, dorosłych i podnoszeniu sprawności fizycznej.
7. Stworzenie wśród członków klubu sportowego więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia oraz kształtowanie nawyku zdrowej rywalizacji.

§ 6

Klub sportowy realizuje swoje cele poprzez:
1. branie udziału w imprezach sportowych, w tym na zawodach, na terenie kraju i za granicą;
2. prowadzenie działalności na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa;
3. organizację imprez biegowych w kraju;
4. organizowanie i uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych, szkoleniach, konkursach, oraz konferencjach;
5. współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach, działającymi w kraju i za granicą, poprzez realizację wspólnych projektów i programów;
6. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
i podmiotami;
7. pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach.
8. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
9. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów klubu sportowego;

Rozdział III
CZŁONKOWIE KLUBU SPORTOWEGO
§ 7
1. Członkowie klubu sportowego dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§ 8
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami klubu sportowego zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi klub sportowy.
§ 9
1. Kandydat do klubu sportowego składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie
o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis
z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków klubu sportowego decyduje Zarząd w formie uchwały.
O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od uchwały odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
§ 10
1. Członek zwyczajny klubu sportowego ma w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków klubu sportowego i brania udziału
w głosowaniu,
b) wybierania i bycia wybranym do organów klubu sportowego,
c) zgłaszania do organów klubu sportowego wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez klub sportowy.
2. Członek zwyczajny klubu sportowego jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez klub sportowy,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów klubu sportowego,
c) nie naruszać solidarności organizacyjnej klubu sportowego,
d) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 11
1. Ustanie członkostwa w klubie sportowym następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
c) likwidacji członka będącego osobą prawną;
d) wykluczenia;
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż
3 miesiące;
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem;
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka klubu sportowego
lub godzi w jego dobre imię;
d) działania na szkodę klubu sportowego;
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd
w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz klubu sportowego.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla klubu sportowego.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
3. Nadanie członkowi zwyczajnemu klubu sportowego godności członka honorowego,
nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
4. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b – d.
§ 14
1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa klubu sportowego. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Miasta Bolesławiec, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami
i zasadami działalności klubu sportowego.
2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa klubu sportowego może być nadana tylko jednej osobie.
3. Do Honorowego Prezesa klubu sportowego stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. Honorowy Prezes klubu sportowego ma prawo udziału w pracach wszystkich organów klubu sportowego z głosem doradczym.
§ 15
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez klub sportowy, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
Rozdział IV
ORGANY KLUBU SPORTOWEGO
§ 16
Organami klubu sportowego są:
a) Walne Zebranie Członków klubu sportowego,
b) Zarząd klubu sportowego,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Wyboru Zarządu klubu sportowego i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków klubu sportowego w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu:
a) ustania członkostwa w klubie sportowym,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. W przypadkach zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać mniej niż połowę składu.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
§ 18
1. Uchwały wszystkich organów klubu sportowego zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy
co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 19
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Zarząd zawiadamia drogą elektroniczna członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków klubu sportowego. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu
2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
§ 20
1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania klubu sportowego w szczególności należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności klubu sportowego,
b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu klubu sportowego i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności klubu sportowego,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu klubu sportowego z działalności minionej kadencji,
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalenie Statutu klubu sportowego lub jego zmiany,
i) nadanie członkostwa honorowego klubu sportowego,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania klubu sportowego i przeznaczenia jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz
w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie klubu sportowego zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania klubu sportowego.
3. Walne Zebranie klubu sportowego po otwarciu go przez Prezesa Zarządu klubu sportowego wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
§ 21
1. Zarząd składa się z 7 członków: Prezesa, 2 Wiceprezesów, 2 Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go upoważniony Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością klubu sportowego i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 22
1. Do zakresu działania Zarządu klubu sportowego należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania;
b) kierowanie bieżącą pracą klubu sportowego i zarządzanie jego majątkiem;
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa;
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
e) składanie sprawozdań z działalności klubu sportowego;
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu klubu sportowego,
z zastrzeżeniem § 25 ust. 6;
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu;
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania;
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu;
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
§ 24
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu klubu sportowego.
Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SPORTOWEGO
§ 25
1. Majątek klubu sportowego tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów klubu sportowego.
2. Majątek klubu sportowego pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z majątku.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Klub sportowy prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami klubu sportowego gospodaruje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości klubu sportowego na okres dłuższy niż 3 lata,
e) rozporządzenie składnikiem majątku klubu sportowego o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§ 26
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez klub sportowy lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem klubu sportowego w stosunku do:
a) członków klubu sportowego i jego organów,
b) pracowników klubu sportowego,
c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku klubu sportowego osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku klubu sportowego na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu klubu sportowego.
4. Zabronione jest kupowanie przez klub sportowy na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).
§ 27
Oświadczenia woli w imieniu klubu sportowego składa dwóch członków Zarządu,
w tym Prezes lub Wiceprezes.
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 28
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie klubu sportowego na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków klubu sportowego; § 18 nie stosuje się.
§ 29
1. Klub sportowy może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków klubu sportowego; § 18 nie stosuje się.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu klubu sportowego, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek klubu sportowego, zostanie podzielony zgodnie
z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków klubu sportowego. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek klubu sportowego przechodzi na rzecz Miasta Bolesławiec.
Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków klubu sportowego – Klub Biegacza Bolesławiec.